Klauzula informacyjna dla klientów biura nieruchomości "Npulsar Nieruchomości"

  • Biuro nieruchomości „Npulsar Nieruchomości,” z siedzibą przy ulicy Wolności 1, 45-920 Opole, reprezentowane przez Jana Wesołego, otrzymało od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będziemy z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją działań związanych z nieruchomościami podejmowanych na Państwa życzenie. Dane te będą używane również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. przekazywanie danych organom publicznym w celu spełnienia obowiązków prawnych).
  • Działania biura nieruchomości są podejmowane zgodnie z przepisami prawa, które nakładają na nas obowiązki związane z naszą funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  • Szczegółowy zakres naszych obowiązków definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.
  • Biuro nieruchomości przekazuje dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  • Biuro nieruchomości przekazuje dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  • Mamy obowiązek prawnie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 10 lat od momentu zakończenia transakcji związanej z nieruchomością, w związku z którą otrzymaliśmy te dane.
  • Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez nas zgodnie z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) przeprowadzenia transakcji nieruchomości. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia nam przeprowadzenie transakcji.
  • Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  • Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z naszymi działaniami, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@npulsar.pl
  • Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z naszymi działaniami, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.